2024

  

128.Hao Qiu, Zhihao Yu, Qi Zhang, Mingsheng Xu, Peifeng Li, Taotao Li, Deren Yang, Yi Shi, Han Wang, Xinran Wang et al., 'Two-dimensional materials for future information technology: status and prospects.' Science China Information Sciences, 67, 6, 160400 (2024)
127.Weisheng Li, Haoliang Shen, Hao Qiu, Yi Shi, Xinran Wang.'Two-dimensional semiconductor transistors and integrated circuits for advanced technology nodes 'National Science Review, nwae001 (2024)
2023


126.
Sheng-Kai Su, Ang Sheng Chou, Edward Chen, Weisheng Li, Zhihao Yu, Hao Qiu, Ying-Mei Yang, Kuang-I Lin, Yun-Yang Shen, Wen-Hao Chang, San Lin Liew, Vincent Hou, Jin Cai, Chung-Cheng Wu, Jeff Wu, H.-S. Philip Wong,  Xinran Wang#, Chao-Hsin Chien#, Chao-Ching Cheng, and Iuliana P. Radu1# .'Scaled contact length with low contact resistance in monolayer 2D channel transistors '  IEEE Symposium on VLSI Technology and Circuits (VLSI Technology and Circuits) (2023)
125.
Dongxu Fan, Weisheng Li, Hao Qiu, Yifei Xu, Si Gao, Lei Liu, Taotao Li, Futao Huang, Yun Mao, Wenbin Zhou, Wanqing Meng, Mengxin Liu, Xuecou Tu, Peng Wang, Zhihao Yu, Yi Shi, Xinran Wang. 'Two-dimensional semiconductor integrated circuits operating at gigahertz frequencies'. Nature Electronics (2023) 
124.
Chien-Chung Lin, Yuh-Renn Wu, Hao-Chung Kuo, Matthew S Wong, Steven P DenBaars, Shuji Nakamura, Ayush      Pandey, Zetian Mi, Pengfei Tian, Kazuhiro Ohkawa, Daisuke Iida, Tao Wang, Yuefei Cai, Jie Bai, Zhiyong Yang, Yizhou Qian, Shin-Tson Wu, Jung Han, Chen Chen, Zhaojun Liu, Byung-Ryoo Hyun, Jae-Hyun Kim, Bongkyun Jang, Hyeon-Don Kim, Hak-Joo Lee, Ying-Tsang Liu, Yu-Hung Lai, Yun-Li Li, Wanqing Meng, Haoliang Shen, Bin Liu, Xinran Wang, Kai-ling Liang, Cheng-Jhih Luo and Yen-Hsiang Fang, 'The micro-LED roadmap: status quo and prospects', Journal of Physics: Photonics, 5, 042502 (2023).
123.
Wen-Chia Wu, Terry Y.T. Hung, D. Mahaveer Sathaiya, Dongxu Fan, Goutham Arutchelvan, Chen-Feng Hsu, Sheng-Kai Su, Ang Sheng Chou, Edward Chen, Weisheng Li, Zhihao Yu, Hao Qiu, Ying-Mei Yang, Kuang-I Lin,Yun-Yang Shen, Wen-Hao Chang, San Lin Liew, Vincent Hou, Jin Cai, Chung-Cheng Wu, Jeff Wu, H.-S. Philip Wong, Xinran Wang, Chao-Hsin Chien, Chao-Ching Cheng, and Iuliana P. Radu, 'Scaled contact length with low contact resistance in monolayer 2D channel transistors',  2023 Symposium on VLSI Technology,  Kyoto, Japan.  
122.
Hongkai Ning, Zhihao Yu, Taotao Li, Haoliang Shen, Gen Long, Yi Shi, Xinran Wang, 'From Lab to Fab: the Path Forward for 2D Material Electronics',  SCIENCE CHINA Information Sciences, 66, 6,160411 (2023).  
121.
Hongkai Ning, Zhihao Yu, Qingtian Zhang, Hengdi Wen, Bin Gao, Yun Mao, Yuankun Li, Ying Zhou, Yue Zhou, Jiewei Chen, Lei Liu, Wenfeng Wang, Taotao Li, Yating Li, Wanqing Meng, Weisheng Li, Yun Li, Hao Qiu, Yi Shi, Yang Chai, Huaqiang Wu, Xinran Wang, 'An in-memory computing architecture based on a duplex two-dimensional material structure for in situ machine learning',  Nature Nanotechnology, 18,  493-500 (2023).  
120.
Tiange Zhao, Jiaxiang Guo, Taotao Li, Zhen Wang, Meng Peng, Fang Zhong, Yue Chen, Yiye Yu, Tengfei Xu, Runzhang Xie, Pingqi Gao, Xinran Wang, Weida Hu, 'Substrate engineering for wafer-scale two-dimensional material growth: strategies, mechanisms, and perspectives',  Chem. Soc. Rev., 52,  1650-1671 (2023).  
119.
Junpeng Zeng, Daowei He, Jingsi Qiao, Yating Li, Li Sun, Weisheng Li, Jiacheng Xie, Si Gao, Lijia Pan, Peng Wang, Yong Xu, Yun Li, Hao Qiu, Yi Shi, Jian-Bin Xu, Wei Ji, Xinran Wang, 'Ultralow contact resistance in organic transistors via orbital hybridization',  Nature Communications, 14, 324 (2023).                 
118.
Weisheng Li, Xiaoshu Gong, Zhihao Yu, Liang Ma, Wenjie Sun, Si Gao, Çağıl Köroğlu, Wenfeng Wang, Lei Liu, Taotao Li, Hongkai Ning, Dongxu Fan, Yifei Xu, Xuecou Tu, Tao Xu, Litao Sun, Wenhui Wang, Junpeng Lu, Zhenhua Ni, Jia Li, Xidong Duan, Peng Wang, Yuefeng Nie, Hao Qiu, Yi Shi, Eric Pop, Jinlan Wang, Xinran Wang, 'Approaching the quantum limit in two-dimensional semiconductor contacts',  Nature, 613,  274-279 (2023).
117.
Taotao Li, Yang Yang, Liqi Zhou, Wenjie Sun, Weiyi Lin, Lei Liu, Xilu Zou, Si Gao, Yuefeng Nie, Yi Shi, Xinran Wang, 'Halide Vapor Phase Epitaxy of Monolayer Molybdenum Diselenide Single Crystals',  National Science Open, 220220055 (2023).                 2022

  

116.
Yi Wan, En Li, Zhihao Yu, Jing-Kai Huang, Ming-Yang Li, Ang-Sheng Chou, Yi-Te Lee, Chien-Ju Lee, Hung-Chang Hsu, Qin Zhan, Areej Aljarb, Jui-Han Fu, Shao-Pin Chiu, Xinran Wang, Juhn-Jong Lin, Ya-Ping Chiu, Wen-Hao Chang, Han Wang, Yumeng Shi, Nian Lin, Yingchun Cheng, Vincent Tung, Lain-Jong Li, 'Low-defect-density WS2 by hydroxide vapor phase deposition',  Nature Communications, 13, 4149 (2022).                 
115.
Lei Liu, Taotao Li, Liang Ma, Weisheng Li, Si Gao, Wenjie Sun, Ruikang Dong, Xilu Zou, Dongxu Fan, Liangwei Shao, Chenyi Gu, Ningxuan Dai, Zhihao Yu, Xiaoqing Chen, Xuecou Tu, Yuefeng Nie, Peng Wang, Jinlan Wang, Yi Shi, Xinran Wang, 'Uniform nucleation and epitaxy of bi-layer molybdenum disulfide on sapphire',  Nature, 605, 69-75 (2022).                 
114.
Jian Zhou, Chunchen Zhang, Li Shi, Xiaoqing Chen, Tae-Soo Kim, Minseung Gyeon, Jian Chen, Jinlan Wang, Linwei Yu, Xinran Wang, Kibum Kang, Emanuele Orgiu, Paolo Samori, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Peng Wang, Yi Shi, and Songlin Li, 'Non-invasive digital etching of van der Waals semiconductors',  Nature Communications, 13, 1844(2022).                 2021

  

113.
Weisheng Li, Dongxu Fan, Liangwei Shao, Futao Huang, Lei Liang, Taotao Li, Yifei Xu, Xuecou Tu, Peng Wang, Zhihao Yu, Yi Shi, Hao Qiu, Xinran Wang, 'High-Performance CVD MoS2 Transistors with Self-Aligned Top-Gate and Bi Contact',  2021 International Electron Devices Meeting(IEDM).                    
112.
Wanqing Meng, Feifan Xu, Xue Shen, Tao Tao, Zhihao Yu, Kaichuan Wen, Jianpu Wang, Feng Qin, Xuecou Tu, Jing Ning, Dong Wang, Youdou Zheng, Bin Liu, Rong Zhang, Yi Shi, Xinran Wang, 'Monolithic 3D μ-LED displays through BEOL integration of large-area MoS2 TFT matrix',  2021 International Electron Devices Meeting(IEDM).                    
111.
Cheng Chang et al., 'Recent Progress on Two-Dimensional Materials',  Acta Phys. Chim. Sin., 37(12), 2108017 (2021) .                 
110.
Haomin Wang, Hui Shan Wang, Chuanxu Ma, Lingxiu Chen, Chengxin Jiang, Chen Chen, Xiaoming Xie, An-Ping Li and Xinran Wang, 'Graphene nanoribbons for quantum electronics',  Nature Reviews Physics,  3, 791–802 (2021).                 
109.
Taotao Li, Wei Guo, Liang Ma, Weisheng Li, Zhihao Yu, Zhen Han, Si Gao, Lei Liu, Dongxu Fan, Zixuan Wang, Yang Yang, Weiyi Lin, Zhongzhong Luo, Xiaoqing Chen, Ningxuan Dai, Xuecou Tu, Danfeng Pan, Yagang Yao, Peng Wang, Yuefeng Nie, Jinlan Wang, Yi Shi and Xinran Wang, 'Epitaxial growth of wafer-scale molybdenum disulfide semiconductor single crystals on sapphire',  Nature Nanotechnology,  16, 1201–1207 (2021).                 
108.
Wanqing Meng, Feifan Xu, Zhihao Yu, Tao Tao, Liangwei Shao, Lei Liu, Taotao Li, Kaichuan Wen, Jianpu Wang, Longbing He, Litao Sun, Weisheng Li, Hongkai Ning, Ningxuan Dai, Feng Qin, Xuecou Tu, Danfeng Pan, Shuzhuan He, Dabing Li, Youdou Zheng, Yanqing Lu, Bin Liu, Rong Zhang, Yi Shi, Xinran Wang, 'Three-dimensional monolithic micro-LED display driven by atomically thin transistor matrix',  Nature Nanotechnology,  16, 1231–1236 (2021).                 
107.
Yifei Xu, Weisheng Li, Dongxu Fan, Yi Shi, Hao Qiu and Xinran Wang, 'A compact model for transition metal dichalcogenide field effect transistors with effects of interface traps',  Science China Information Sciences, 64, 140408 (2021) .                 
106.
Zhongzhong Luo, Boyu Peng, Junpeng Zeng, Zhihao Yu, Ying Zhao, Jun Xie, Rongfang Lan, Zhong Ma, Lijia Pan, Ke Cao, Yang Lu, Daowei He, Hongkai Ning, Wanqing Meng, Yang Yang, Xiaoqing Chen, Weisheng Li, Jiawei Wang, Danfeng Pan, Xuecou Tu, Wenxing Huo, Xian Huang, Dongquan Shi, Ling Li, Ming Liu, Yi Shi, Xue Feng, Paddy K. L. Chan, and  Xinran Wang, 'Sub-thermionic, ultra-high-gain organic transistors and circuits',  Nature Communications, 12, 1928(2021).                 
2020

  

105.
Zhihao Yu, Hongkai Ning, Chao-Ching Cheng, Weisheng Li, Lei Liu, Wanqing Meng, Zhongzhong Luo, Taotao Li, Songhua Cai, Peng Wang, Wen-Hao Chang, Chao-Hsin Chien, Yi Shi, Yong Xu, Lain-Jong Li, Xinran Wang, 'Reliability of Ultrathin High-κ Dielectrics on Chemical-vapor Deposited 2D Semiconductors',  2020 International Electron Devices Meeting(IEDM).                    
104.
A. Chaves, J. G. Azadani, Hussain Alsalman, D. R. da Costa, R. Frisenda, A. J. Chaves, Seung Hyun Song, Y. D. Kim, Daowei He, Jiadong Zhou, A. Castellanos-Gomez, F. M. Peeters, Zheng Liu, C. L. Hinkle, Sang-Hyun Oh, Peide D. Ye, Steven J. Koester, Young Hee Lee, Ph. Avouris, Xinran Wang & Tony Low, 'Bandgap engineering of two-dimensional semiconductor materials',  npj 2D Materials and Applications, 4, 29(2020).                 
103.
Beilei Sun, Xin Xu, Guodong Zhou, Li Tao, Xinran Wang, Zefeng Chen, and Jianbin Xu, 'Observation of Strong J-Aggregate Light Emission in Monolayer Molecular Crystal on Hexagonal Boron Nitride',  J. Phys. Chem. A, 124, 37, 7340-7345(2020).                 
102.
Xinran Wang & Jianlu Wang, 'Ferroelectric tunnel junctions with high tunnelling electroresistance',  Nature Electronics, 3, 440-441(2020).                
101.
Wen He, Han Zang, Songhua Cai, Zhangyan Mu, Cheng Liu, Mengning Ding, Peng Wang & Xinran Wang, 'Intercalation and hybrid heterostructure integration of two-dimensional atomic crystals with functional organic semiconductor molecules',  Nano Research,  13, 2917–2924 (2020).                 
100.
Kaleem Ullah, Yafei Meng, Yue Sun, Yunkun Yang, Xiangjing Wang, Anran Wang, Xinran Wang, Faxian Xiu, Yi Shi, and  Fengqiu Wang, 'Third harmonic generation in Dirac semimetal Cd3As2',  Applied Physics Letters, 117, 011102(2020).                 
99.
Chenxi Zhang, Sheng Li, Yongli He, Chunsheng Chen, Shanshan Jiang, Xiaoqian Yang, Xinran Wang, Lijia Pan and Qing Wan, 'Oxide Synaptic Transistors Coupled with Triboelectric Nanogenerators for Bio-inspired Tactile Sensing Application',  IEEE Electron Device Letters, vol. 41, no. 4, pp. 617-620, Apr. 2020.                 
98.
Ming Yang,  Qi Han,  Xianchao Liu,  Jiayue Han,  Yafei Zhao,  Liang He,  Jun Gou,  Zhiming Wu,  Xinran Wang , Jun Wang  , 'Ultrahigh Stability 3D TI Bi2Se3/MoO3 Thin Film Heterojunction Infrared Photodetector at Optical Communication Waveband',  Advanced Functional Materials, 1909659(2020).                 
97.
Guangjian Wu, Bobo Tian, Lan Liu, Wei Lv, Shuang Wu, Xudong Wang, Yan Chen, Jingyu Li, Zhen Wang, Shuaiqin Wu, Hong Shen, Tie Lin, Peng Zhou, Qi Liu, Chungang Duan, Shantao Zhang, Xiangjian Meng, Shiwei Wu, Weida Hu, Xinran Wang, Junhao Chu & Jianlu Wang  , 'Programmable transition metal dichalcogenide homojunctions controlled by nonvolatile ferroelectric domains',  Nature Electronics, 3, 43–50(2020).                 
2019

  

96.
Weisheng Li, Jian Zhou, Songhua Cai, Zhihao Yu, Jialin Zhang, Nan Fang, Taotao Li, Yun Wu, Tangsheng Chen, Xiaoyu Xie, Haibo Ma, Ke Yan, Ningxuan Dai, Xiangjin Wu, Huijuan Zhao, Zixuan Wang, Daowei He, Lijia Pan, Yi Shi, Peng Wang, Wei Chen, Kosuke Nagashio, Xiangfeng Duan & Xinran Wang  , 'Uniform and ultrathin high-κ gate dielectrics for two-dimensional electronic devices',  Nature Electronics, 2, 563–571(2019).                 
95.
Huijuan Zhao, Yingbo Zhao, Yinxuan Song, Ming Zhou, Wei Lv, Liu Tao, Yuzhang Feng, Biying Song, Yue Ma, Junqing Zhang, Jun Xiao, Ying Wang, Der-Hsien Lien, Matin Amani, Hyungjin Kim, Xiaoqing Chen, Zhangting Wu, Zhenhua Ni, Peng Wang, Yi Shi, Haibo Ma, Xiang Zhang, Jian-Bin Xu, Alessandro Troisi, Ali Javey & Xinran Wang , 'Strong optical response and light emission from a monolayer molecular crystal',  Nature Communication,10, 5589 (2019).                 
94.
Hyunseok Shim, Kyoseung Sim, Faheem Ershad, Pinyi Yang, Anish Thukral, Zhoulyu Rao, Hae-Jin Kim, Yanghui Liu, Xu Wang, Guoying Gu, Li Gao, Xinran Wang, Yang Chai and Cunjiang Yu, 'Stretchable elastic synaptic transistors for neurologically integrated soft engineering systems',  Science Advances, 2019; 5 : eaax4961 .
93.
Weisheng Li , Hongkai Ning , Zhihao Yu , Yi Shi and Xinran Wang, 'Reducing the power consumption of two-dimensional logic transistors',  Journal of Semiconductors,   (2019) 40, 091002.                 
92.
Hu, Fengrui; Kim, Minsung; Zhang, Yuhan; Luan, Yilong; Ho, Kaiming; Shi, Yi; Wang, Caizhuang; Wang, Xinran; Fei, Zhe.  'Tailor Plasmons in Pentacene/Graphene Heterostructures with Interlayer Electron Transfer', Nano Letters, 19 , 6058(2019).                
91.
Huan Liu, Chengxu Wang, Genquan Han, Jing Li, Yue Peng, Yan Liu, Xingsheng Wang, Ni Zhong, Chungang Duan, Xinran Wang, Nuo Xu, Tsu-Jae King Liu and Yue Hao, 'ZrO2 Ferroelectric FET for Non-volatile Memory Application',  IEEE Electron Device Letters, vol. 40, no. 9, pp. 1419-1422, Sep. 2019.                 
90.
Xiaoqing Chen, Khurram Shehzad, Li Gao, Mingsheng Long, Hui Guo, Shuchao Qin, Xiaomu Wang, Fengqiu Wang, Yi Shi, Weida Hu, Yang Xu, and Xinran Wang, 'Graphene Hybrid Structures for Integrated and Flexible Optoelectronics',  Advanced Materials, 1902039(2019).                 
89.
Ying Zhu, Hongkai Ning, Zhihao Yu, Qiang Pan, Chunchen Zhang, Chen Luo, Xuecou Tu, Yumeng You, Peng Wang, Xing Wu, Yi Shi, Xinran Wang,'Thickness‐Dependent Asymmetric Potential Landscape and Polarization Relaxation in Ferroelectric HfxZr1−xO2 Thin Films through Interfacial Bound Charges',  Advanced Electronic Materials, 1900554(2019).                 
88.
Jun Wang, Jiayue Han, Xiaoqing Chen, Xinran Wang,'Design strategies for two‐dimensional material photodetectors to enhance device performance', InfoMat,  2019;1:33–53.                
87.
Shuchao Qin, Hongzhu Jiang, Qianqian Dua, Zhonghui Nie, Xinran Wang, Wenjun Wang, Xizhang Wang, Yongbing Xu, Yi Shi, Rong Zhang, Fengqiu Wang,'Planar graphene-C60-graphene heterostructure for sensitive UV-Visible photodetection',  Carbon, 146, 486(2019).                
86.
Daowei He, Yiliu Wang, Yu Huang, Yi Shi, Xinran Wang and Xiangfeng Duan,'High-Performance Black Phosphorus Field-Effect Transistors with Long-Term Air Stability',  Nano  Letters,19, 331(2019).
85.
Ming Yang, Jun Wang, Yafei Zhao, Liang He, Chunhui, Xianchao Liu, Hongxi Zhou, Zhiming Wu, Xinran Wang, and Yadong Jiang,'Three-Dimensional Topological Insulator Bi2Te3/Organic Thin Film Heterojunction Photodetector with Fast and Wideband Response from 450 to 3500 Nanometers',  ACS Nano,13,755(2019).
2018

  

84.
Shuiyuan Wang, Chunsheng Chen, Zhihao Yu, Yongli He, Xiaoyao Chen, Qing Wan, Yi Shi, David Wei Zhang, Hao Zhou, Xinran Wang, Peng Zhou,'A MoS2/PTCDA Hybrid Heterojunction Synapse with Efficient Photoelectric Dual Modulation and Versatility',  Advanced Materials,1806227(2018).
83.
Zhongzhong Luo, Yujie Cao, Jinyu Liu, Yimeng Li, Daowei He, Yi Shi, Wenping Hu, Huanli Dong and Xinran Wang, 'Negative transconductance in multi-layer organic thin-film transistors',  Nanotechnology, 30, 02LT01(2018).
82.
Zhihao Yu, Ying Zhu, Weisheng Li, Yi Shi, Gang Zhang, Yang Chai, Xinran Wang,'Toward High-Mobility and Low-Power 2D MoS2 Field-Effect Transistors', 2018  International Electron Devices Meeting(IEDM).  DOI: 10.1109/IEDM.2018.8614644.
81.
Jingli Wang, Xuyun Guo, Zhihao Yu, Zichao Ma, Yanghui Liu, Mansun Chan, Ye Zhu, Xinran Wang, Yang Chai,'Steep Slope P-Type 2D WSe2 Field-Effect Transistors with Van Der Waals Contact and Negative Capacitance',  2018 International Electron Devices Meeting(IEDM).  DOI: 10.1109/IEDM.2018.8614493.
80.
Xiaolong Liu, Xiaoqing Chen, Juxia Yi, Zhongzhong Luo, Haiyan Nan, Hui Guo, Zhenhua Ni, Yong Ding, Songyuan Dai, Xinran Wang, 'Organic charge-transfer interface enhanced graphene hybrid phototransistors',  Organic Electronics, 64, 22 (2018).
79.
Jiayue Han,Jun Wang,Ming Yang,Xiao Kong,Xiaoqing Chen,Zehua Huang,Hui Guo,Jun Gou,Silu Tao,Zhijun Liu,Zhiming Wu,Yadong Jiang,Xinran Wang, 'Graphene/Organic Semiconductor Heterojunction Phototransistors with Broadband and Bi‐directional Photoresponse',  Advanced  Materials, 1804020(2018).
78.
Jun Qian, Sai Jiang, Songlin Li, Xinran Wang, Yi Shi, and Yun Li,'Solution-Processed 2D Molecular Crystals: Fabrication Techniques, Transistor Applications, and Physics',  Advanced Materials Technologies, 1800182(2018).
77.
Shuchao Qin, Xiaoqing Chen, Qianqian Du, Zhonghui Nie, Xinran Wang, Hai Lu, Xizhang Wang, Kaihui Liu, Yongbing Xu, Yi Shi, Rong Zhang, and Fengqiu Wang, 'Sensitive and Robust Ultraviolet Photodetector Array Based on Self-Assembled Graphene/C60 Hybrid Films',  ACS Applied Materials & Interfaces,  10, 38326(2018).
76.
Linglong Zhang, Ankur Sharma, Yi Zhu, Yuhan Zhang, Bowen Wang, Miheng Dong, Hieu T. Nguyen, Zhu Wang, Bo Wen, Yujie Cao, Boqing Liu, Xueqian Sun, Jiong Yang, Ziyuan Li, Arara Kar, Yi Shi, Daniel Macdonald, Zongfu Yu, Xinran Wang, Yuerui Lu,'Efficient and Layer‐Dependent Exciton Pumping across Atomically Thin Organic–Inorganic Type‐I Heterostructures',  Advanced Materials, 1803986(2018).
75.
Qijing Wang, Sai Jiang, Longbin Qiu, Jun Qian, Luis K. Ono, Matthew R. Leyden, Xinran Wang, Yi Shi, Youdou Zheng, Yabing Qi, and Yun Li,'Interfacial Flat-Lying Molecular Monolayers for Performance Enhancement in Organic Field-Effect Transistors',  ACS Applied Materials & Interfaces 10 ,22513(2018).
74.
Ruomu Li, Suxia Xie, Labao Zhang, Liqiang Li, Deying Kong, Qiang Wang, Run Xin, Xing Sheng, Lan Yin, Cunjiang Yu, Zongfu Yu, Xinran Wang, Li Gao,'Soft and transient magnesium plasmonics for environmentaland biomedical sensing',  Nano Research, 11,4390(2018).
73.
Gen Long, Xu Shuigang, Cai Xiangbin, Wu Zefei, Han Tianyi, Lin Jiangxiazi, Cheng Chun, Cai Yuan, Wang Xinran, Wang Ning, 'Gate-tunable strong-weak localization transition in few-layer black phosphorus',  Nanotechnology, 29 ,035204(2018).
72.
Tao Wang, Ying Zhang, Qingchang Liu, Wen Cheng, Xinran Wang, Lijia Pan,Baoxing Xu, and Hangxun Xu, 'A Self-Healable, Highly Stretchable, and Solution Processable Conductive Polymer Composite forUltrasensitive Strain and Pressure Sensing',  Advanced Functional Materials,  28, 1705551(2018).


2017

  

71.
Zhihao Yu, Hanchen Wang, Weisheng Li, Sheng Xu, Xiongfei Song, Shuxian Wang, Peng Wang, Peng Zhou, Yi Shi, Yang Chai and Xinran Wang,'Negative Capacitance 2D MoS2 Transistors with Sub-60mV/dec Subthreshold Swing over 6 Orders, 250 A/m current density, and Nearly-Hysteresis-Free',    2017 International Electron Devices Meeting(IEDM), DOI: 10.1109/IEDM.2017.8268448.
70.
李卫胜, 周健, 王瀚宸, 汪树贤, 于志浩, 黎松林, 施毅, 王欣然, '二维半导体过渡金属硫化物的逻辑集成器件',  物理学报, 66,218503 (2017).
69.
Xiaoqing Chen, Xiaolong Liu, Bing Wu, Haiyan Nan, Hui Guo, Zhenhua Ni, Fengqiu Wang, Xiaomu Wang, Yi Shi, and Xinran Wang, 'Improving the performance of graphene phototransistors using a heterostructure as light-absorbing layer',  Nano  Letters, 17, 6391(2017).
68.
Daowei He, Jingsi Qiao, Linglong Zhang, Junya Wang, Tu Lan, Jun Qian, Yun Li, Yi Shi, Yang Chai, Wei Lan, Luis K. Ono, Yabing Qi, Jian-Bin Xu, Wei Ji, and Xinran Wang, 'Ultrahigh mobility and efficient charge injection in monolayer organic thin-film transistors on boron nitride',  Science  Advances  3, e1701186 (2017).
67.
Ming Gao, Minhao Zhang, Wei Niu,Yequan Chen, Min Gu, Haoyu Wang, Fengqi Song, Peng Wang, Shicheng Yan, Fengqiu Wang, Xinran Wang, Xuefeng Wang, Yongbing Xu, and Rong Zhang, 'Tuning the transport behavior of centimeter-scale WTe2 ultrathin films fabricated by pulsed laser deposition',  Applied Physics Letters 111, 031906 (2017).
66.
Lei Song, Yu Wang, Qian Gao, Yu Guo, Qijing Wang, Jun Qian, Sai Jiang, Bing Wu, Xinran Wang, Yi Shi, Youdou Zheng, and Yun Li, 'Speed Up Ferroelectric Organic Transistor Memories by Using Two-dimensional Molecular Crystalline Semiconductors',  ACS Applied Materials & Interfaces 9, 18127(2017).
65.
Yang Xu, Ayaz Ali, Khurram Shehzad, Nan Meng, Mingsheng Xu, Yuhan Zhang, Xinran Wang, Chuanhong Jin, Hongtao Wang, Yuzheng Guo, Zongyin Yang, Bin Yu, Yuan Liu, Qiyuan He, Xiangfeng Duan, Xiaomu Wang, Ping-Heng Tan, Weida Hu, Hai Lu and Tawfique Hasan, 'Solvent-Based Soft-Patterning of Graphene Lateral Heterostructures for Broadband High-Speed Metal–Semiconductor–Metal Photodetectors',  Advanced Materials Technologies  2, 1600241 (2017).
64.
Yuhan Zhang, Zhongzhong Luo, Fengrui Hu, Haiyan Nan, Xiaoyong Wang, Zhenhua Ni, Jianbin Xu, Yi Shi and Xinran Wang, 'Realization of vertical and lateral van der Waals heterojunctions using two-dimensional layered organic semiconductors',  Nano Research 10, 1336 (2017).
63.
Zhihao Yu, Zhun-Yong Ong, Songlin Li, Jian-Bin Xu, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, Yi Shi and Xinran Wang, 'Analyzing the Carrier Mobility in Transition-metal Dichalcogenide MoS2 Field-effect Transistors', Advanced Functional Materials 27, 1604093 (2017).
Featured in MaterialsViews China:见微知著:MoS2晶体管迁移率背后的故事.


2016

  

62.
Zhihao Yu, Zhun-Yong Ong, Yiming Pan, Tao Xu, Zilu Wang, Litao Sun, Jinlan Wang, Gang Zhang, Yong Wei Zhang, Yi Shi and Xinran Wang, 'Electron transport and device physics in monolayer transition-metal dichalcogenides',  2016 IEEE International Nanoelectronics Conference (INEC) (2016).
61.
Yun Wu, Xuming Zou, Menglong Sun, Zhengyi Cao, Xinran Wang, Shuai Huo, Jianjun Zhou, Yang Yang, Xinxin Yu, Yuechan Kong, Guanghui Yu, Lei Liao and Tangsheng Chen, '200 GHz Maximum Oscillation Frequency in CVD Graphene Radio Frequency Transistors',  ACS Appl. Mater. Interfaces 8 , 25645(2016).
60.
Zhangting Wu, Zhongzhong Luo, Yuting Shen, Weiwei Zhao, Wenhui Wang, Haiyan Nan, Xitao Guo, Litao Sun, Xinran Wang, Yumeng You and Zhenhua Ni, 'Defects as a factor limiting carrier mobility in WSe2: A spectroscopic investigation',  Nano Research 9, 3622 (2016).
59.
Yuda Zhao, Jingsi Qiao, Zhihao Yu, Peng Yu, Kang Xu, Shu Ping Lau, Wu Zhou, Zheng Liu, Xinran Wang, Wei Ji and Yang Chai, 'High-Electron-Mobility and Air-Stable 2D Layered PtSe2 FETs', Advanced Materials  29,1604230 (2016).
Featured in MaterialsViews China:具有强层间相互作用和高迁移率的新型贵金属硫属化物.
58.
Zhihao Yu and Xinran Wang, 'Transition-metal dichalcogenides: Group-10 expands the spectrum', SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy 59, 107031 (2016).
57.
Lan Meng, Yuhan Zhang, Song Hu, Xiangfu Wang, Chunsheng Liu, Yandong Guo, Xinran Wang and Xiaohong Yan, 'Two dimensional WS2 lateral heterojunctions by strain modulation', Applied Physics Letters 108, 263104 (2016).
56.
Bing Wu, Yinghe Zhao, Haiyan Nan, Ziyi Yang, Yuhan Zhang, Huijuan Zhao, Daowei He, Zonglin Jiang, Xiaolong Liu, Yun Li, Yi Shi, Zhenhua Ni, Jinlan Wang, Jian-bin Xu, and Xinran Wang, 'Precise, self-limited epitaxy of ultrathin organic semiconductors and heterojunctions tailored by van der Waals interactions', Nano Letters 16, 3754 (2016).
55.
Yuyuan Qin, Siqi Wang, Rui Wang, Haijun Bu, Xuefeng Wang, Xinran Wang, Fengqi Song, Baigeng Wang and Guanghou Wang, 'Sizeable Kane–Mele-like spin orbit coupling in graphene decorated with iridium clusters', Applied Physics Letters 108, 203106 (2016).
54.
Xiaolong Liu, Xiaoguang Luo, Haiyan Nan, Hui Guo, Peng Wang, Linglong Zhang, Minmin Zhou, Ziyi Yang, Yi Shi, Weida Hu, Zhenhua Ni, Teng Qiu, Zongfu Yu, Jian-Bin Xu and Xinran Wang, 'Epitaxial ultrathin organic crystals on graphene for high-efficiency phototransistors', Advanced Materials 28, 5200 (2016).
Featured in MaterialsViews China:
高灵敏度二维有机晶体/石墨烯异质结光电探测器.
53.
Qijing Wang, Jun Qian, Yun Li, Yuhan Zhang, Daowei He, Sai Jiang, Yu Wang, Xinran Wang, Lijia Pan, Junzhuan Wang, Xizhang Wang, Zheng Hu, Haiyan Nan, Zhenhua Ni, Youdou Zheng and Yi Shi, '2D Single-Crystalline Molecular Semiconductors with Precise Layer Definition Achieved by Floating-Coffee-Ring-Driven Assembly', Advanced Functional Materials26, 3191 (2016).
52.
Linxiao Zhu, Fengyuan Liu, Hongtao Lin, Juejun Hu, Zongfu Yu, Xinran Wang and Shanhui Fan, 'Angle-selective perfect absorption with two-dimensional materials', Light: Science & Applications5, e16052 (2016).
51.
Zhihao Yu, Zhun-Yong Ong, Yiming Pan, Yang Cui, Run Xin, Yi Shi, Baigeng Wang, Yun Wu, Tangsheng Chen, Yong-Wei Zhang, Gang Zhang and Xinran Wang, 'Realization of Room-Temperature Phonon-limited Carrier Transport in Monolayer MoS2 by Dielectric and Carrier Screening', Advanced Materials28, 547 (2016).
Featured in MaterialsViews China:
界面工程可提高二维层状半导体的迁移率.
50.
Yuhan Zhang, Jingsi Qiao, Si Gao, Fengrui Hu, Daowei He, Bing Wu, Ziyi Yang, Bingchen Xu, Yun Li, Yi Shi, Wei Ji, Peng Wang, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Hangxun Xu, Jian-Bin Xu and Xinran Wang, 'Probing Carrier Transport and Structure-property Relationship of Highly Ordered Organic Semiconductors at Two-dimensional Limit', Physical Review Letters116, 016602 (2016).
Featured as Viewpoint in Physics: 
Precise Layering of Organic Semiconductors.
Research highlight by Nature Review Materials: 
Organic electronics: Packing tips for charge transport.
49.
Haoliang Shen, Alessandro Cresti, Walter Escoffier, Yi Shi, Xinran Wang, and Bertrand Raquet, 'Peculiar Magneto-Transport Features of Ultra-Narrow Graphene Nanoribbons Under High Magnetic Field', ACS Nano10, 1853 (2016).


2015

  

48.
Yuanda Liu, Fengqiu Wang, Xiaomu Wang, Xizhang Wang, Emmanuel Flahaut, Xiaolong Liu, Yao Li, Xinran Wang, Yongbing Xu, Yi Shi and Rong Zhang, 'Planar carbon nanotube-graphene hybrid films for high-performance broadband photodetectors', Nature Communications 6, 8589 (2015).
47.
 Daowei He, Yiming Pan, Haiyan Nan, Shuai Gu, Ziyi Yang, Bing Wu, Xiaoguang Luo, Bingchen Xu, Yuhan Zhang, Yun Li, Zhenhua Ni, Baigeng Wang, Jia Zhu, Yang Chai, Yi Shi and Xinran Wang, 'A van der Waals pn heterojunction with organic/inorganic semiconductors', Applied Physics Letters 107, 183103 (2015).
46.
(Invited Review) Haoliang Shen, Yi Shi, and Xinran Wang, 'Synthesis, charge transport and device applications of graphene nanoribbons', Synthetic Metals210, 109 (2015).
45.
 Yang Cui, Run Xin, Zhihao Yu, Yiming Pan, Zhun-Yong Ong, Xiaoxu Wei, Junzhuan Wang, Haiyan Nan, Zhenhua Ni, Yun Wu, Tangsheng Chen, Yi Shi, Baigeng Wang, Gang Zhang, Yong-Wei Zhang, and Xinran Wang, 'High-Performance Monolayer WS2 Field-Effect Transistors on High-k Dielectrics', Advanced Materials  27, 5230 (2015).
44.
 Caichuan Wu, Fengyuan Liu, Bin Liu, Zhe Zhuang, Jiangping Dai, Tao Tao, Guogang Zhang, Zili Xie, Xinran Wang and Rong Zhang, 'Enhanced opto-electrical properties of graphene electrode InGaN/GaN LEDs with a NiOx inter-layer', Solid-State Electronics109, 47 (2015).
43.
 Erfu Liu, Yajun Fu, Yaojia Wang, Yanqing Feng, Huimei Liu, Xiangang Wan, Wei Zhou, Baigeng Wang, Lubin Shao, Ching-Hwa Ho, Ying-Sheng Huang, Zhengyi Cao, Laiguo Wang, Aidong Li, Junwen Zeng, Fengqi Song, Xinran Wang, Yi Shi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao and Dingyu Xing, 'Integrated digital inverters based on two-dimensional anisotropic ReS2 field-effect transistors', Nature Communications6, 6991 (2015).
42.
 Zhaoguo Li, Ion Garate, Jian Pan, Xiangang Wan, Taishi Chen, Wei Ning, Xiaoou Zhang, Fengqi Song, Yuze Meng, Xiaochen Hong, Xuefeng Wang, Li Pi, Xinran Wang, Baigeng Wang, Shiyan Li, Mark A. Reed, Leonid Glazman, and Guanghou Wang, 'Experimental evidence and control of the bulk-mediated intersurface coupling in topological insulator Bi2Te2Se nanoribbons', Physical Review B 91, 041401 (2015).


2014

  

41.
Yang Yang, Chuan Liu, Si Gao, Yun Li, Xinran Wang, Yu Wang, Takeo Minari, Yong Xu, Peng Wang, Yi Zhao, Kazuhito Tsukagoshi and Yi Shi, 'Large [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl (PCBM) hexagonal crystals grown by solvent-vapor annealing', Materials Chemistry and Physics 3, 145 (2014).
40.
 Xiaoxu Wei, Zhihao Yu, Fengrui Hu, Ying Cheng, Linwei Yu, Xiaoyong Wang, Min Xiao, Junzhuan Wang, Xinran Wang and Yi Shi, 'Mo-O bond doping and related-defect assisted enhancement of photoluminescence in monolayer MoS2', AIP Advances 4, 123004 (2014).  
39.
 Rui Xu, Daowei He, Yuhan Zhang, Bing Wu, Fengyuan Liu, Lan Meng, Jun-Fang Liu, Qisheng Wu, Yi Shi, Jinlan Wang, Jia-Cai Nie, Xinran Wang, and Lin He, 'Unveiling the structural origin of the high carrier mobility of a molecular monolayer on boron nitride', Physical Review B 90, 224106 (2014).
38.
 Xinran Wang, 'Graphene nanoribbons: Chemical stitching', Nature Nanotechnology 9, 875 (2014).
37.
Zhihao Yu, Yiming Pan, Yuting Shen, Zilu Wang, Zhun-Yong Ong, Tao Xu, Run Xin, Lijia Pan, Baigeng Wang, Litao Sun, Jinlan Wang, Gang Zhang, Yongwei Zhang, Yi Shi and Xinran Wang, 'Towards Intrinsic Charge Transport in Monolayer Molybdenum Disulfide by Defect and Interface Engineering', Nature Communications 5, 5290 (2014).               
36.
Daowei He, Yuhan Zhang, Qisheng Wu, Rui Xu, Haiyan Nan, Junfang Liu, Jianjun Yao, Zilu Wang, Shijun Yuan, Yun Li, Yi Shi, Jianlan Wang, Zhenhua Ni, Lin He, Feng Miao, Fengqi Song, Hangxun Xu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Jian-Bin Xu and Xinran Wang, 'Two-dimensional quasi-freestanding molecular crystals for high-performance organic field-effect transistors', Nature Communications 5, 5162 (2014).
35.
 Taishi Chen, Qian Chen, Koen Schouteden, Wenkai Huang, Xuefeng Wang, Zhe Li, Feng Miao, Xinran Wang, Zhaoguo Li, Bo Zhao, Shaochun Li, Fengqi Song, Jinlan Wang, Baigeng Wang, Chris Van Haesendonck and Guanghou Wang, 'Topological transport atomic tunnelling-clustering dynamics for aged Cu-doped Bi₂Te3 crystals', Nature Communications 5, 5022 (2014).                 
34.
Min Qian, Yiming Pan, Fengyuan Liu, Miao Wang, Haoliang Shen, Daowei He, Baigeng Wang, Yi Shi, Feng Miao and Xinran Wang, 'Tunable, Ultralow-Power Switching in Memristive Devices Enabled by a Heterogeneous Graphene–Oxide Interface', Advanced Materials 26, 3275 (2014).                 
33.
(Book Chapter) Xinran Wang and Yi Shi, 'Fabrication Techniques of Graphene Nanostructures', in Nanofabrication and its application in renewable energy, Eds. Gang Zhang and Navin Manjooran, Royal Society of Chemistry, Cambridge (2014).                 
32.
Haiyan Nan, Zilu Wang, Wenhui Wang, Zheng Liang, Yan Lu, Qian Chen, Daowei He, Pingheng Tan, Feng Miao, Xinran Wang, Jinlan Wang and Zhenhua Ni, 'Strong Photoluminescence Enhancement of MoS2 through Defect Engineering and Oxygen Bonding', ACS Nano 8, 5738 (2014).                 


2013

  

31.
Hao Qiu, Tao Xu, Zilu Wang, Wei Ren, Haiyan Nan, Zhenhua Ni, Qian Chen, Shijun Yuan, Feng Miao, Fengqi Song, Gen Long, Yi Shi, Litao Sun, Jinlan Wang and Xinran Wang, 'Hopping transport through defect-induced localized states in molybdenum disulphide', Nature Communications 4, 2642 (2013).                   
30.
(Invited Review) Xinran Wang, Yi Shi and Rong Zhang, 'Field-effect transistors based on two-dimensional materials for logic applications', Chinese Physics B 22, 098505 (2013).
29.
Zhangfeng Zhong, Haoliang Shen, Rongxing Cao, Liang Sun, Kaiping Li, Jian Hu, Zhi Liu, Di Wu, Xinran Wang and Haifeng Ding, 'Coulomb blockade effect of molecularly suspended graphene nanoribbons investigated with scanning tunneling microscopy', Physical Review B 88, 125408 (2013).                   
28.
Yulu Liu, Haiyan Nan, Xing Wu, Wei Pan, Wenhui Wang, Jing Bai, Weiwei Zhao, Litao Sun, Xinran Wang and Zhenhua Ni, 'Layer-by-Layer Thinning of MoS2 by Plasma', ACS Nano 7, 4202 (2013).                   
27.
Xiaofei Liu, Tao Xu, Xing Wu, Zhuhua Zhang, Jin Yu, Hao Qiu, Jinhua Hong, Chuanhong Jin, Jixue Li, Xinran Wang, Litao Sun and Wanlin Guo, 'Top-down fabrication of sub-nanometre semiconducting nanoribbons derived from molybdenum disulfide sheets', Nature Communications 4, 1776 (2013).                   
26.
Zhangfeng Zhong, Haoliang Shen, Rongxing Cao, Liang Sun, Kaiping Li, Xinran Wang and Haifeng Ding, 'Width dependent edge distribution of graphene nanoribbons unzipped from multiwall carbon nanotubes', Journal of Applied Physics 113, 174307 (2013).                   


2012

  

25.
Wei Pan, Jianliang Xiao, Junwei Zhu, Chenxi Yu, Gang Zhang, Zhenhua Ni, K. Watanabe, T. Taniguchi, Yi Shi and Xinran Wang, 'Biaxial Compressive Strain Engineering in Graphene/Boron Nitride Heterostructures', Scientific Report 2, 893 (2012).                 
24.
Shenglong Xu, Jiawei Dong, Lijia Pan, Xifeng Que, Youdou Zheng, Yi Shi and Xinran Wang, 'A molecular understanding of the gas-phase reduction and doping of graphene oxide', Nano Research 5, 361 (2012).                 
23.
Hao Qiu, Lijia Pan, Zongni Yao, Junjie Li, Yi Shi and Xinran Wang, 'Electrical characterization of back-gated bi-layer MoS2 field-effect transistors and the effect of ambient on their performances', Applied Physics Letters 100, 123104 (2012).                 
22.
Kun Chen, XiaoMu Wang, Jian-Bin Xu, Lijia Pan, Xinran Wang and Yi Shi, 'Electronic Properties of Graphene Altered by Substrate Surface Chemistry and Externally Applied Electric Field', The Journal of Physics Chemestry C. 116, 6259 (2012).                 


2011

  

21.
Albert D. Liao, Justin Z. Wu, Xinran Wang, Kristof Tahy, Debdeep Jena, Hongjie Dai and Eric Pop, 'Thermally Limited Current Carrying Ability of Graphene Nanoribbonsss', Physical Review Letters 106, 256801 (2011).                 
20.
Toshiaki Kato, Liying Jiao, Xinran Wang, Hailiang Wang, Xiaolin Li, Li Zhang, Rikizo Hatakeyama and Hongjie Dai, 'Room-Temperature Edge Functionalization and Doping of Graphene by Mild Plasma', Small 7, 574 (2011).                 
19.
Xinran Wang, Yijian Ouyang, Liying Jiao, Hailiang Wang, Liming Xie, Justin Wu, Jing Guo and Hongjie Dai, 'Graphene nanoribbons with smooth edges behave as quantum wires', Nature nanotechnology 6, 563 (2011).                 
18.
Liming Xie, Hailiang Wang, Chuanhong Jin, Xinran Wang, Liying Jiao, Kazu Suenaga and Hongjie Dai, 'Graphene Nanoribbons from Unzipped Carbon Nanotubes: Atomic Structures, Raman Spectroscopy, and Electrical Properties', Journal of the American Chemical Society 133, 10394 (2011).                 


2010

  

17.
Guosong Hong, Scott M. Tabakman, Kevin Welsher, Hailiang Wang, Xinran Wang and Hongjie Dai, 'Metal-Enhanced Fluorescence of Carbon Nanotubes', Journal of the American Chemical Society 132, 15920 (2010).                 
16.
Jean-Marie Poumirol, Alessandro Cresti, Stephan Roche, Walter Escoffier, Michel Goiran, Xinran Wang, Xiaolin Li, Hongjie Dai and Bertrand Raquet. 'Edge magnetotransport fingerprints in disordered graphene nanoribbons', Physical Review B 82, 041413 (2010).                 
15.
Liying Jiao, Xinran Wang, Georgi Diankov, Hailiang Wang and Hongjie Dai, ' Facile synthesis of high-quality graphene nanoribbons', Nature nanotechnology 5, 321 (2010).                 
14.
Xinran Wang and Hongjie Dai, 'Etching and narrowing of graphene from the edges', Nature chemistry 2, 661 (2010).                 


2009

  

13.
Hailiang Wang, Xinran Wang, Xiaolin Li and Hongjie Dai, 'Chemical self-assembly of graphene sheets', Nano Research 2, 336 (2009).                 
12.
Li Zhang, Xiaomin Tu, Kevin Welsher, Xinran Wang, Ming Zheng and Hongjie Dai, 'Optical Characterizations and Electronic Devices of Nearly Pure (10,5) Single-Walled Carbon Nanotubes', Journal of the American Chemical Society 131, 2454 (2009).                 
11.
Liying Jiao, Li Zhang, Xinran Wang, Georgi Diankov and Hongjie Dai, 'Narrow graphene nanoribbons from carbon nanotubes', Nature 458, 877 (2009).                 
10.
Xinran Wang, Xiaolin Li, Li Zhang, Youngki Yoon, Peter K. Weber, Hailiang Wang, Jing Guo and Hongjie Dai, 'N-Doping of Graphene Through Electrothermal Reactions with Ammonia', Science 324, 768 (2009).                 


2008

  

9.
Li Zhang, Sasa Zaric, Xiaomin Tu, Xinran Wang, Wei Zhao and Hongjie Dai, 'Assessment of Chemically Separated Carbon Nanotubes for Nanoelectronics', Journal of the American Chemical Society 130, 2686 (2008).                 
8.
Zhuo Chen, Scott M Tabakman, Andrew P Goodwin, Michael G Kattah, Dan Daranciang, Xinran Wang, Guangyu Zhang, Xiaolin Li, Zhuang Liu and Paul J, 'Protein microarrays with carbon nanotubes as multicolor Raman labels', Nature Biotechnology 26, 1285 (2008).                 
7.
Xiaolin Li, Guangyu Zhang, Xuedong Bai, Xiaoming Sun, Xinran Wang, Enge Wang and Hongjie Dai, 'Highly conducting graphene sheets and Langmuir--Blodgett films', Nature Nanotechnology 130, 8152 (2008).                 
6.
Xinran Wang, Scott M. Tabakman and Hongjie Dai, 'Atomic Layer Deposition of Metal Oxides on Pristine and Functionalized Graphene', Journal of the American Chemical Society 26, 130 (2008).                 
5.
Xinran Wang, Yijian Ouyang, Xiaolin Li, Hailiang Wang, Jing Guo and Hongjie Dai, 'Room-Temperature All-Semiconducting Sub-10-nm Graphene Nanoribbon Field-Effect Transistors', Physical Review Letters 100, 206803 (2008).                 
4.
Xiaolin Li, Xinran Wang, Li Zhang, Sangwon Lee and Hongjie Dai, 'Chemically Derived, Ultrasmooth Graphene Nanoribbon Semiconductors', Science 319, 1229 (2008).                 


2007

  

3.
Xiaolin Li, Li Zhang, Xinran Wang, Iwao Shimoyama, Xiaoming Sun, Won-Seok Seo and Hongjie Dai, 'Langmuir−Blodgett Assembly of Densely Aligned Single-Walled Carbon Nanotubes from Bulk Materials', Journal of the American Chemical Society 129, 4890 (2007).                 
2.
David Mann, Y. K. Kato, Anika Kinkhabwala, Eric Pop, Jien Cao, Xinran Wang, Li Zhang, Qian Wang, Jing Guo and Hongjie Dai, 'Electrically driven thermal light emission from individual single-walled carbon nanotubes', Nature Nanotechnology 2, 33 (2007).                 
1.
Xinran Wang, Li Zhang, Yuerui Lu, Hongjie Dai, Y. K. Kato and Eric Pop, 'Electrically driven light emission from hot single-walled carbon nanotubes at various temperatures and ambient pressures', Applied Physics Letters 91, 261102 (2007).                 


Journal Covers

Responsive image

Responsive image

Responsive image

Responsive image